American Eagle Vs Snake - T-shirt Illustration

  • -  A m e r i c a n   E a g l e  vs  S n a k e   - 

    T a t t o o   i l l u s t r a t i o n   • -     D     E     T     A     I     L     S    -

  • -   F    I    N    A    L        A    R    T    -
  • Espero que te haya gustado! Gracias!

    I hope you liked it! Thank you!