100 Views of Tokyo(86〜90)

  • International arcade
  • Rasyoumon(Shinbashi)
  • Donzoko(Shinjuku)
  • Asukayama Park (Oji)
  • Keikyu Tamagawa-kyoryo(Rokugo)